<div class="row-item"> <p class="h3"><a href="http://fc-union.com/event/mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-sovremennye-tehnologii-proektirovaniya-i-stroitelstva-fundamentov-na-mnogoletnemerzlyh-gruntah-14-15-noyabrya-2018-goda-g-moskva/"><span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>М<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>е<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>ж<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>д<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>у<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>н<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>а<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>р<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>о<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>д<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>н<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>а<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>я<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span> <span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>н<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>а<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>у<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>ч<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>н<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>о<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>&#8212;<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>п<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>р<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>а<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>к<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>т<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>и<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>ч<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>е<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>с<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>к<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>а<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>я<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span> <span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>к<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>о<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>н<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>ф<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>е<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>р<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>е<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>н<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>ц<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>и<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>я<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span> <span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>«<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>С<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>о<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>в<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>р<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>е<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>м<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>е<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>н<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>н<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>ы<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>е<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span> <span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>т<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>е<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>х<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>н<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>о<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>л<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>о<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>г<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>и<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>и<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span> <span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>п<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>р<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>о<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>е<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>к<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>т<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>и<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>р<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>о<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>в<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>а<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>н<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>и<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>я<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span> <span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>и<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span> <span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>с<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>т<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>р<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>о<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>и<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>т<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>е<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>л<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>ь<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>с<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>т<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>в<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>а<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span> <span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>ф<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>у<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>н<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>д<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>а<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>м<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>е<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>н<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>т<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>о<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>в<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span> <span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>н<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>а<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span> <span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>м<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>н<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>о<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>г<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>о<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>л<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>е<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>т<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>н<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>е<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>м<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>е<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>р<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>з<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>л<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>ы<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>х<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span> <span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>г<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>р<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>у<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>н<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>т<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>а<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>х<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>»<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>,<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span> <span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>1<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>4<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>&#8212;<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>1<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>5<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span> <span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>н<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>о<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>я<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>б<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>р<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>я<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span> <span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>2<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>0<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>1<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>8<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span> <span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>г<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>о<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>д<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>а<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>,<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span> <span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>г<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>.<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span> <span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>М<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>о<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>с<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>к<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>в<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span>а<span style="color: #000; background: #99ff66;"></span></a></p> <p><strong>14.11.2018 &#8212; 15.11.2018</strong><br /> г. Москва, ул. Ярославская, дом 8, корпус 8, Дизайн Отель, конференц-зал «Galaxy» (проезд до ст. метро «ВДНХ») </div>